Informacja dla klientów RODO

Informacja dla Pacjentów RODO

Informujemy, że w związku z wykonywaniem usług fizjoterapeutycznych są przetwarzane Państwa
dane osobowe.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych Fizjosens Kamil Robaczyński z siedzibą
w Toruniu, przy: ul. Szosa Chełmińska 264.
Inspektorem ochrony danych jest Dorota Robaczyńska,
telefon: +48 500 266 132,
e-mail: LasiaDorota@gmail.com.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń usług fizjoterapeutycznych.
Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający
z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. Poz. 2069).
Dane osobowe nie są przekazywane do osób trzecich.
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r.
Poz. 186).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami
określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst
jedn.: Dz.U. z 2016 r. Poz. 186).
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Fizjosens
Kamil Robaczyński, wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta
w związku z wykonywaniem świadczeń usług fizjoterapeutycznych jest obowiązkowe. Ich niepodanie
może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia.
Podanie danych osobowych nie stanowi podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania.
Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).